> Milsbo.com / Historia / Sida 1


Bosättning
När den förste bosatte sig i byn är det ingen som vet. Det kan ha varit tidigt med tanke på att när senaste inlandsisen smälte och landet höjde sig och Milsbo kom över vattenytan, så låg Torsångs kyrkby ännu 25-30 meter under vattenytan i en havsvik.

Milsbo tidigaste dokumentation
Den i text tidigast boende nämnda personen i byn är Pedher Olsson i Millesiöbodhom. Han satt då om nämndeman vid tinget i Stora Tuna 3 mars 1497.

Bynamnet skrevs på olika sätt under 1500-1600 talen fram till början av 1700 talet. Det blir sen Milsbo och betyder alltså bostället mellan sjöarna d.v.s. Övre och Nedre Milsbosjöarna. År 1538 betalade Halvard, Lasse Persson och Lasse Olsson årlig ränta i Stora Tuna, Utombro, Milsbo. (Utombrodelen ligger söder om Tunaån och ovanbrodelen norr därom).

I tiondelängden från år 1581 kan man se att man odlade mest korn, men också råg, havre, ärter och vete.

Älvsborgs fästning löstes tillbaka två gånger från danskarna, år 1571 och år 1613. Lösen från Milsbo betalas år 1571 av Hans Larsson, Simon Larsson, Mårten Svensson, Jon Larsson, Erik Larsson, Mats Jönsson och Erik Olsson. Om man räknar samman deras boskap hade de
50 kor, 28 getter, 30 får och 6 svin.

Milsbo hörde ursprungligen till Stora Tuna, utombrodelen, Nybo fjärding. När församlingarna i Falun bildades i början av 1600-talet miste Torsång sina skatteintäkter därifrån och kompenserades därför med att Milsbo och Kårtylla byar flyttades över till Torsång


Kvarnar
År 1699 gjordes en inventering över kvarnar i Stora Tuna och här omnämns en kvarn i Milsbo (troligen en s.k. skvaltkvarn). Den låg möjligen vid södra änden av bäcken. Där fanns Milsbos sista kvarn, som köptes av Albert Eriksson år 1953. Den revs 1956.

På kartan, som gjordes 1784, när gränsen drogs mellan Milsbo by och Gustafs socken (som bildades år 1775) finns en väderkvarn utritad på berget mellan Matteses och Dunders. Nedanför vid infarten till Matteses och Skräddars har Mases nu en smedja. Här låg tidigare byns spannmålsmagasin fram till 1930-talet då det revs och såldes.

År 1858 sammanträdde Milsbo byamän och beslutade om fördelning av den årliga rensningen av KvarnbäckenGrabbens ca 1903

Förtroendeuppdrag
Många bybor har under årens lopp innehaft förtroendeuppdrag som nämndemän, men även i kommun, landsting och riksdag har byn representerats. Nämndeman Ingel Andersson var riksdagsman vid 1786 års riksdag. Också Karl Gustaf Schedin var riksdagsman, (hade även tillstånd att predika i kyrkan). Per Olsson valdes till kommun och landsting.. Rune Sandberg och Olle Vejde satt i kommunalfullmäktig. Cecilia Rodin har en plats i landstinget..

Nästa sida
 
Historiska bilder från Eva Blåns. Hör gärna av er ifall ni sitter inne på mer information & bilder!